top of page
​ Multi-Narrative: Painting in Coexist
“Inter-Youth” International Youth Painting Exhibition 
Multi-Narrative: Painting in Coexist
The 1st Artistic Creativity Exhibition of International
Alliance of Academic Painting Education
2021.12.10-2022.6.30
Link : https://exhibit.caa.edu.cn/caa/  

​Host: School of Painting of China Academy of Art (China)

Supporter: Castalia Art (Italy)

Artists background: Munich Academy of Art (Germany)

                                  Academy of Fine Arts of Rome (Italy)

                                  Brera Academy of Fine Arts of Milan  (Italy)

                                  St.Petersburg Academy of Arts named after Ilya Rapin (Russia)

                                  School of Visual Arts (New York, US)

                                  China Academy of Art (China)

“Multi-Narrative: Painting in Coexist” is the 1st Artistic Creativity Exhibition of International Alliance of Academic Painting Education (IAAPE), the Exhibition is hosted by the School of Painting, China Academy of Art and organized by Oil Painting Department of the School of Painting, China Academy of Art.

 

The works of certain teachers and students from many international art institutes are presented in the Exhibition, including St. Petersburg Academy of Arts named after Ilya Repin (Russia), Munich Academy of Art (Germany), Academy of Fine Arts of Rome (Italy), Brera Academy of Fine Arts of Milan (Italy), School of Visual Arts (New York, US) and the School of Painting, China Academy of Art; the frontier levels of painting teaching methods and painting creation forms adopted in such art institutes are reflected by the exhibited works from various angles.

 

As a homonym of Chinese words “Multi-Narrative”, “narrative” had been the most important function of painting in the development of art. During the period of western modernism, painting was returned to its so-called “noumenon”, and traditional “narrative” methods of painting were changed in nature. Under the ideological and social environments of modern and contemporary art, the scenes in life have become objects of artists’ individual perceptions and expressions, the “narrative” elements in painting again serve as carriers of artists’ attitude expressions and concepts. In the Exhibition, from traditional “narrative” painting, contemporary painting in which attitudes and concepts are expressed, and even sketching in which artists directly face their objects, we can discover that the “visible world” is continuously penetrating into our minds in a manner of “combining subject and object”. In another word, painting – as a “Multi-Narrative” method – still has profound influences on both education and creation. Therefore, “Multi-Narrative: Painting in Coexist” is set as the theme of the Exhibition and aims at revealing current statuses of painting education and creation in international art institutes.

 

Moreover, considering the severe “epidemic” situation, the 1st Artistic Creativity Exhibition of International Alliance of Academic Painting Education (IAAPE) is held in the new online Art Museum of the School of Painting. Exhibition in a virtual space is not only an inevitable option, but also an expansion and attempt of exhibition mode conducted by the School of Painting. We sincerely wish that upon the Internet of everything, the School of Painting, China Academy of Art can provide a high-quality international exchange platform for painting education and creation in international art institutes, and display painting art in “coexist”.

The Online Art Musesum

This international exhibition is the first show of the Online Art Musesum of School of Painting of China Academy of Art. The Online Art Museum is the first online art museum of the China Academy of Art, which is opened in December 2021. The virtual exhibition hall is an inevitable choice for the exhibition form under the current epidemic conditions. The establishment of Online Art Museum is the expansion of the exhibition method of the School of Painting Art, and it is also a new attempt of the School of Painting Art to carry out international exchanges. Along with the construction of the online art musesum, the exhibition has been schemed and organized since 2020.

ARTIST
Munich Academy of Art 

Tom Messavilla, Annemarie Faupel, Mayer Gallbraith, Philipp Sajnovits, Seradina Tabea Gmach, Xu Haiying

 

Academy of Fine Arts of Rome 

Giovanni Tommasi Ferron, Gianfranco Notargiacomo, Davide Castelmezzano, Antonio Mango

 

Brera Academy of Fine Arts of Milan

Stefano Pizzi, Alfredo Romio, Arianna De Stefani, Nicolas Steiner

 

St.Petersburg Academy of Arts named after Ilya Rapin

Александр Тыщенко, Сергей Данчев , Ивета Лохматова, Сергей Константинов, Светлана Вербовская

 
School of Visual Arts

Jennifer Wen Ma, Dylan Rose Rheingold, Sun Pingtian, Wo Xinyu, Xie Zhishu

 

China Academy of Art

Teachers: Jing Shijian, Yin Hua, Wang Chao, Shi Yiran, Xu Jiang, Li Dan, Li Wendong, Li Qing, Ren Zhizhong, Wu Dayong, Yu Xuhong, Chen Jian, Min Han, Zhang Xiaofeng, Chen Yan, Yuan Yuan, Shao Beiyan, Zhou Komatsu, Zhou Gang, Jin Yangping, Lin Chenxi, Zhao Jun, Feng Zhiguo, Guo Jianlian, Xu Zhongbo, Xu Bacheng, Cui Xiaodong, Cao Xingjun, Liang Yi, Jiang Liang

Student Group: Yu Guo, Fang Jingwei, Wang Yi, Wang Yizhi, Wang Zhenyuan, Wang Juan, Yin Tailian, Ai Wei, Bai Xiang, Zhan Yushan, Liu Wei, Liu Yuxuan, Xu Jiachen, Zhu Xiaotong, Chen Yibing, Chen Chen, Chen Xuxin, Du Yingjin , Li Yuxin, Wang Youjun, Wang Qiwen, Wang Fei, Yu Jingshuang, Zhang Yuzhuo, Zhang Lan, Zhang Hang, Zhang Fengyi, Zhang Yining, Zhang Shaoyu, Lin Yafei, Ji Qixing, Jin Peng, Xiang Qihao, Yu Bojie, Yang Yifan, Yang Zhidong, Yang Ming, Yang Yu, Yang Gang, Zhou Ruocheng, Zhou Shuyi, Zheng Haotian, Zheng Lijing, Zheng Yuanye, He Zonglin, Guo Peng, Mo Fei, Qian Xier, Yin Jiashun, Gao Yujing, Huang Zhizhang, Huang Mujian, Huang Weiqing, Huang Lu, Huang Lixian, Zhang Lingjie, Han Mengying, Zeng Xiaojie, Cui Shichang, Jiang Wuxuan, Liang Junru, Liang Zuwei, Dong Wenyi, Zhan Yubin, Xiong Yanzhe, Zhai Mofan, Li Qinbin

​ Multi-Narrative: Painting in Coexist
​ Multi-Narrative: Painting in Coexist1c27e236152116b6a7bd29d486409e3a.jpg
​ Multi-Narrative: Painting in Coexist
​ Multi-Narrative: Painting in Coexist
bottom of page